Trängheden (Västra fältet) med Norrmalm.Kommentar:
I förgrunden Tränghedens (Västra fältets) norra del med nedre Norrmalm norrut. Läs
gärna dikten "Språkförbistring". I mitten på bilden återfinns Sveagatan och gatan i höger-
kanten är Mariestadsvägen. Där Mariestadsvägen svänger åt höger börjar Mariebergsgatan
rakt fram och parallellt, och till vänster om denna, Fältgatan. Området i nordväst är
"Käpplunda gärde". Såväl "Västra fältet", som "Käpplunda Gärde" började bebyggas på
40-talet och årtiondena därefter.
   
På stigen som börjar i Tränghedens högerkant och slutar vid Sveagatan gick jag dagligen
till och från Norrmalmsskolan, som då låg vid Gamla Kungsvägen (idag Vallevägen). Min
lärarinna i första och andra klass hette Edla Sandberg.
Läs gärna också dikterna "Med gott samvete" och "Versaler".