Historik

Svenska Sadelmakare- och Tapetserareförbundets avd. 28 bildades i Skövde 1917. Organisationen upphörde
som yrkesförbund den 1 september 1962 och medlemmarna överfördes till andra förbund. Avdelningen
omfattade tapetserare, sadelmakare och reseffektarbetare i länet utom tapetserarna i Tibro, som hade egen
avdelning och tapetserarna i Älgarås som var organiserade i Träindustriarbetareförbundets lokalavdelning där.

(Mellan åren 1959-62 var jag ordförande i avdelning 28 och därefter mellan åren 1963-70 styrelseledamot
i Träindustriarbetareförbundets avdelning 17 N Skaraborg.)

 

Utdrag ur medlemsmatrikeln för avd. 28:
Förtydligande
: Från 1 jan. 1952 utgår ett tillägg av 10 öre per vecka för Skövdemedlemmar
                            till Folkets Hus.
 
Till höger den avklippta kolumnen ur matrikeln:


Av matrikeln framgår i övrigt att avgiftsklasserna var tre.
De med de högsta avgifterna var de som var bäst
betalda och hade en veckolön överstigande 135 kronor.
Vidare att avgiften till arbetslöshetskassan för gruppen
ifråga höjts från 1 kr. rill 1:75.
"Resefördelning" innebar att de som hade kostnader
för att bevistade mötena i Skövde erhöll reseersättning.
Ersättningen togs bort i och med att mötena förlades
även till andra orter i länet.

Veckoavgift

Kassan
Förbundet Resefördelning

Summa kronor

 


(Klass III)


1:00:-


  
  1:75
  1:60
  0:20 
    
  3:35
 
Om en medlem, av en eller annan orsak lämnade
förbundet, så fick det kosta lite extra att bli medlem
på nytt. Inträdesavgiften för ny medlem var 4,00 kr.
mot 20,00 kr. vid återinträde.


 
Återinträde

Kassan
Förbundet

Summa kronor
 
 

  3:00
 20:00

 20:00
 
  Som synes skedde en kraftig höjning av arbetslöshets-
ersättningen mellan åren 1952 och 1953. 
Daghjälp Fr. 1 jan 1952
Fr. 1 juli 1953
  8:00 kr.
 16:50 kr.
 
Anm. Ordförandens matrikel var ett arbetsexemplar
och originalet fanns hos kassören. Överstrykningar
och anteckningar är gjorda av min företrädare på
ordförandeposten.